4 phương pháp định giá đất: phương pháp thu thập

  • 29/11/2023
Phương pháp định giá đất chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, dựa theo tính chất và mục đích thực hiện, có thể hiểu định giá đất là việc dùng các phương pháp cụ thể để xác định giá trị của mảnh đất trên một đơn vị diện tích đất tại một địa phương cụ thể.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm 2023 Times Pro

  • 03/11/2023
Times Pro cung cấp phân tích, báo cáo thị trường bất động sản chuyên sâu quý 3 năm 2023 đến nhà đầu tư, độc giả tham khảo, lựa chọn định hướng đầu tư.

Tin tức tổng hợp pháp luật về bất động sản tháng 10 năm 2023

  • 03/11/2023
Thị trường nhà đất tháng 10 năm 2023 diễn biến ra sao, cùng Times Pro tìm hiểu tin tức pháp luật về thị trường bất động sản để có những thông tin mới nhất

Tin tức tin tức bất động sản về quy hoạch tháng 9 năm 2023

  • 30/09/2023
Times Pro tổng hợp những tin tức bất động sản về quy hoạch trên cả nước trong tháng 9 năm 2023, những tin tức nóng và mới nhất góp phần đầu tư thành công

Tin tức tổng hợp pháp luật về bất động sản tháng 8 năm 2023

  • 01/09/2023
Thị trường nhà đất tháng 8 năm 2023 diễn biến ra sao, cùng Times Pro tìm hiểu tin tức pháp luật về thị trường bất động sản để có những thông tin mới nhất

Tin tức tổng hợp pháp luật về bất động sản tháng 7 năm 2023

  • 30/07/2023
Thị trường nhà đất tháng 7 năm 2023 diễn biến ra sao, cùng Times Pro tìm hiểu tin tức pháp luật về thị trường bất động sản để có những thông tin mới nhất

Tin tức bất động sản Times Pro: nóng vấn đề định giá đất

  • 30/07/2023
Tin tức bất động sản về định giá đất là một vấn đề "nóng" trong lĩnh vực nhà đất. Giá trị đất đai giúp mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng, Times Pro.

Tin tức tổng hợp pháp luật về bất động sản tháng 6 năm 2023

  • 28/06/2023
Thị trường nhà đất tháng 6 năm 2023 diễn biến ra sao, cùng Times Pro tìm hiểu tin tức pháp luật về thị trường bất động sản để có những thông tin mới nhất