Tin tức
29/11 2023

4 phương pháp định giá đất: phương pháp thu thập

 • 78
 • 0/5 trong 0 Đánh giá

Phương pháp định giá đất chưa được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, dựa theo tính chất và mục đích thực hiện, có thể hiểu định giá đất là việc dùng các phương pháp cụ thể để xác định giá trị của mảnh đất trên một đơn vị diện tích đất tại một địa phương cụ thể. Dựa trên các tính chất trên các nhà đầu tư có thể tận dụng để đưa ra các quyết định mua bán hợp lý. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết.

1.Phương pháp định giá đất bằng phương pháp so sánh thị trường

Phương pháp định giá đất bằng phương pháp so sánh thị trường, còn được gọi là "Market Comparison Approach" hoặc "Sales Comparison Approach," là một trong những phương pháp phổ biến để định giá đất. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện phương pháp này:

 • Thu thập dữ liệu thị trường: Bước đầu tiên là thu thập thông tin về các giao dịch bất động sản gần đây trong khu vực hoặc thị trường có liên quan. Dữ liệu này nên bao gồm các giao dịch mua bán đất đai tương tự về diện tích, vị trí, tiện ích xung quanh, và các yếu tố khác.
 • Chọn các tài sản so sánh: Dựa trên dữ liệu thị trường, bạn nên chọn ra các tài sản bất động sản tương tự nhất với tài sản đất cần định giá. Điều này bao gồm việc xác định các yếu tố tương tự như diện tích, vị trí địa lý, loại đất (thương mại, dân cư, nông nghiệp, v.v.), và các đặc điểm khác.
 • So sánh các yếu tố: Sau khi đã chọn được các tài sản so sánh, bạn cần so sánh các yếu tố quan trọng như giá bán, diện tích, vị trí, hình dạng đất, chiều rộng mặt tiền, tiện ích xung quanh, và các yếu tố khác.
 • Điều chỉnh giá trị: Sau khi so sánh, bạn cần điều chỉnh giá trị của các tài sản so sánh để phản ánh các sự khác biệt giữa chúng và tài sản cần định giá. Điều này có thể bao gồm việc thêm hoặc trừ giá trị dựa trên các yếu tố như diện tích, vị trí, và tiện ích.
 • Xác định giá trị cuối cùng: Khi bạn đã điều chỉnh giá trị của các tài sản so sánh, bạn có thể tính toán giá trị cuối cùng của tài sản đất cần định giá bằng cách lấy giá trị trung bình của các tài sản so sánh hoặc sử dụng một phương pháp trọng số nếu có các yếu tố quan trọng khác cần xem xét.
 • Kiểm tra và đánh giá: Cuối cùng, bạn nên kiểm tra và đánh giá kết quả của phương pháp định giá đất này để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình định giá đất.

Phương pháp định giá đất so sánh thị trường thường được sử dụng cho các loại đất đai thông thường trong các thị trường bất động sản phát triển, và nó cung cấp một cách tương đối dễ hiểu và thực hiện để xác định giá trị đất.

 

2.Phương pháp định giá đất bằng giá chi phí

Phương pháp định giá đất bằng giá chi phí, còn được gọi là "Cost Approach," là một trong các phương pháp định giá bất động sản phổ biến. Phương pháp này dựa vào việc xác định giá trị đất bằng cách tính toán chi phí xây dựng lại tài sản từ đầu, sau đó trừ đi sự suy giảm giá trị do mòn và sự cũ kỹ của tài sản. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện phương pháp này:

 • Xác định giá trị tài sản thay thế (Reproduction Cost): Bước đầu tiên là xác định giá trị tài sản đất nếu bạn phải xây dựng lại nó từ đầu, bao gồm cả việc tính toán chi phí xây dựng, vật liệu, lao động, và các yếu tố khác. Điều này gọi là giá trị tài sản thay thế.
 • Đánh giá sự suy giảm giá trị (Depreciation): Sau đó, bạn cần đánh giá sự suy giảm giá trị của tài sản đất hiện tại so với tài sản đất mới xây dựng. Sự suy giảm này có thể xuất phát từ nhiều nguồn, như mòn, hỏng hó, cũ kỹ, hoặc các yếu tố khác. Sự suy giảm này thường được chia thành các loại như suy giảm vật lý và suy giảm chức năng.
 • Xác định giá trị đất: Sau khi tính toán giá trị tài sản thay thế và điều chỉnh sự suy giảm giá trị, bạn có thể xác định giá trị đất bằng cách trừ đi giá trị sự suy giảm từ giá trị tài sản thay thế. Kết quả chính là giá trị đất.
 • Xác định giá trị cuối cùng: Cuối cùng, bạn có thể tính toán giá trị cuối cùng của tài sản đất bằng cách thêm giá trị của các cải tiến và cơ sở hạ tầng nếu có, vào giá trị đất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng giá trị tài sản đất và chi phí cải tiến đã được xác định.

Phương pháp định giá đất bằng giá chi phí thường được sử dụng khi không có đủ dữ liệu thị trường hoặc khi tài sản đất có các đặc điểm độc đáo và không tìm thấy tài sản so sánh phù hợp. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có thể có nhược điểm nếu việc xác định giá trị tài sản thay thế và sự suy giảm không chính xác.

3.Phương pháp định giá đất bằng phương pháp thu nhập

Phương pháp định giá đất bằng phương pháp thu nhập, còn được gọi là "Income Approach," là một trong các phương pháp định giá đất phổ biến. Phương pháp này thường được sử dụng cho các tài sản bất động sản có thu nhập như tòa nhà cho thuê hoặc đất đai được sử dụng để sản xuất thu nhập. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện phương pháp này:

 • Thu thập dữ liệu thu nhập: Bước đầu tiên là thu thập thông tin về thu nhập từ tài sản đất. Điều này bao gồm thu nhập thu được từ việc cho thuê đất, thuế thu nhập, phí quản lý, và các nguồn thu khác liên quan đến tài sản.
 • Xác định tỷ suất lợi nhuận (Capitalization Rate): Tỷ suất lợi nhuận là một yếu tố quan trọng trong phương pháp này. Đây là tỷ suất được sử dụng để chuyển đổi thu nhập tài sản thành giá trị thị trường. Tỷ suất này phải phản ánh rủi ro và cơ hội đầu tư trong khu vực và loại tài sản tương ứng.
 • Tính toán giá trị tài sản: Sau khi đã có dữ liệu thu nhập và tỷ suất lợi nhuận, bạn có thể tính toán giá trị tài sản đất bằng cách chia thu nhập thu được từ tài sản cho tỷ suất lợi nhuận. Công thức cơ bản là: Giá trị tài sản = Thu nhập thu được / Tỷ suất lợi nhuận.
 • Xác định giá trị đất: Khi bạn đã tính được giá trị tài sản tổng cộng, bạn cần xác định giá trị đất bằng cách trừ đi giá trị cải tiến của tài sản, bao gồm các cơ sở hạ tầng và cải tiến khác. Kết quả là giá trị của đất đứng riêng.
 • Kiểm tra và đánh giá: Cuối cùng, bạn nên kiểm tra và đánh giá kết quả của phương pháp định giá đất này này để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình định giá đất.

Phương pháp định giá đất bằng phương pháp thu nhập thường được sử dụng cho các tài sản bất động sản có thu nhập ổn định và có thể dự đoán. Nó đặc biệt hữu ích khi có dữ liệu thu nhập dễ dàng thu thập và khi tỷ suất lợi nhuận có thể xác định một cách chính xác.

4.Phương pháp định giá đất băng phương pháp tham chiếu

Phương pháp định giá đất bằng phương pháp tham chiếu là một trong các phương pháp định giá đất, nhưng nó thường được sử dụng khi không có đủ dữ liệu hoặc thông tin để áp dụng các phương pháp khác như phương pháp so sánh thị trường hoặc phương pháp thu nhập.

 

Phương pháp này dựa vào sự tham chiếu đến các dự án, giao dịch hoặc tài sản tương tự đã được ghi nhận hoặc định giá trước đây để xác định giá trị đất. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện phương pháp định giá đất bằng phương pháp tham chiếu:

 • Xác định các tài sản tham chiếu: Bạn cần xác định các tài sản bất động sản hoặc giao dịch bất động sản đã được ghi nhận và có thông tin liên quan đến giá trị đất. Điều này có thể bao gồm các báo cáo định giá trước đây, thông tin từ các dự án tương tự, hoặc các giao dịch đất đai gần đây trong khu vực.
 • Xác định các yếu tố tương tự: Sau khi xác định được các tài sản tham chiếu, bạn cần xác định các yếu tố tương tự giữa tài sản đất cần định giá và các tài sản tham chiếu. Điều này bao gồm diện tích, vị trí địa lý, loại đất (thương mại, dân cư, nông nghiệp, v.v.), hình dạng đất, và các đặc điểm khác.
 • So sánh và điều chỉnh: Sau khi xác định các yếu tố tương tự, bạn cần so sánh giữa tài sản đất cần định giá và các tài sản tham chiếu. Nếu có sự khác biệt, bạn có thể điều chỉnh giá trị của các tài sản tham chiếu để phản ánh sự khác biệt này. Các điều chỉnh này có thể bao gồm việc thêm hoặc trừ giá trị dựa trên các yếu tố như diện tích, vị trí, và tiện ích.
 • Xác định giá trị cuối cùng: Khi bạn đã so sánh và điều chỉnh giá trị của các tài sản tham chiếu, bạn có thể tính toán giá trị cuối cùng của tài sản đất cần định giá bằng cách sử dụng giá trị của tài sản tham chiếu đã được điều chỉnh.
 • Kiểm tra và đánh giá: Cuối cùng, bạn nên kiểm tra và đánh giá kết quả của phương pháp định giá đất này để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình định giá đất.

Phương pháp định giá đất bằng phương pháp tham chiếu thường được sử dụng khi không có nhiều thông tin thị trường hoặc dữ liệu thu nhập có sẵn, nhưng nó yêu cầu kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của giá trị đất được xác định.

Quá trình thu thập thông tin là một bước quan trọng trong việc định giá đất, và thông tin phải được thu thập một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình định giá. Các nhà đầu tư phải tìm hiểu rõ và hiểu sâu các phương pháp này để có cho mình những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất và tránh được những rủi ro sẽ gặp phải. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết!

Tin tức liên quan