Tin tức

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà – Times Pro

20/04/22

Times Pro xin cung cấp biểu mẫu hợp đồng cho thuê nhà đến quý độc giả trong bài viết dưới đây! rất mong những biểu mẫu về bất động sản của Times Pro cung cấp đến quý độc giả có giá trị ứng dụng, xin chân thành cảm ơn!

Lưu ý: độc giả có thể tải biểu mẫu ở cuối trang

hop-dong-cho-thue-nha-Times-Pro
Hợp đồng cho thuê nhà Times Pro

I – Mẫu biểu mẫu chữ của hợp đồng cho thuê nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–***———–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Số: …./20…../THNC

Hôm nay, ngày …. tháng… năm ….; tại……

Chúng tôi gồm:…………………………………………………………………………………………………

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là “Bên A”)

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………….

CMND số:………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………..

Và vợ/chồng:…………………………………………………………………………………………………….

CMND số:………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………..

Là đồng sở hữu căn hộ số:……., tầng………, nhà …. , Khu đô thị ……………., quận……….., thành phố…………

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là “Bên B”)

Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………..

CMND số:………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………..

Và vợ/chồng:……………………………………………………………………………………………………..

CMND số:………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu:…………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc cho thuê nhà đất căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/.… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

  1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …….000.000 đồng (…… triệu đồng chẵn).
  2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.
  3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 4.3 Điều 4 của Thoả thuận đặt cọc.
  4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc cho thuê nhà đất căn hộ số:…… , ngày ……/……/……..

        BÊN NHẬN ĐẶT CỌC                                                            BÊN ĐẶT CỌC

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

II- Hình ảnh minh hoạ cho biểu mẫu hợp đồng cho thuê nhà

giay-to-phap-ly-cho-thue-nha
hợp đồng thuê nhà

III – Tải biểu mẫu và tìm hiểu các biểu mẫu khác ngoài hợp đồng cho thuê nhà

Bạn có thể tải biểu mẫu hợp đồng cho thuê nhà tại đây!

Hướng dẫn sử dụng: Sau khi click vào dòng chữ trên sẽ hiện ra bản đánh máy của hợp đồng cho thuê nhà. Bạn có thể trực tiếp in biểu mẫu trên hoặc tiến hành tải và chỉnh sửa trên Word bằng các bước:Ctrl+A>mở word> Ctrl+V

Bạn có thể tìm hiểu thêm các biểu mẫu pháp lý liên quan dưới đây:

 

Chia sẻ