Tin tức

BỘ TÀI CHÍNH KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC NĐT MUỐN LÀM SÂN GOLF CẠNH SÔNG ĐUỐNG

08/04/20

Theo Bộ Tài chính năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư (Công ty Hudland, Công ty Thăng Long) đang xin làm dự án sân golf quốc tế Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), với các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy 2 công ty này có nợ đọng lớn, thua lỗ nhiều năm. Bên cạnh đó, Bộ này đề nghị cần bổ sung thuyết minh về tính toán hiệu quả kinh tế và khả năng đóng góp đối với địa phương để khẳng định về hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

Ngành nghề hoạt động không liên quan đến mục tiêu dự án

Dư luận đang xôn xao trước việc UBND tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến về việc thẩm định thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành (ngay cạnh sông Đuống) do liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển bất động sản Hudland (Công ty Hudland) và Công ty CP tư vấn và thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) làm chủ đầu tư.

Mới đây Bộ Tài chính cũng có văn bản ý kiến xung quanh liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án này. Theo Bộ Tài chính, ngành nghề kinh doanh của liên danh nhà đầu tư (Công ty Hudland, Công ty Thăng Long) chưa bao gồm các ngành liên quan đến mục tiêu hoạt động của dự án như: Hoạt động các cơ sở thể thao; giáo dục thể thao và giải trí … Do đó, Bộ Tài chính đề nghị nhà đầu tư đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của dự án. Đồng thời, đề nghị Bộ KH&ĐT rà soát và chịu trách nhiệm về điều kiện năng lực đáp ứng của các nhà đầu tư với yêu cầu điều kiện hoạt động, thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, hồ sơ dự án thuyết minh mới tính toán sơ bộ các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế tài chính của dự án, chưa có thuyết minh tính toán nội dung hiệu quả kinh tế – xã hội, các tác động rủi ro khi thực hiện dự án và các khoản đóng góp của dự án đối với ngân sách và địa phương. “Đề nghị cần bổ sung thuyết minh về tính toán hiệu quả kinh tế và khả năng đóng góp đối với địa phương để khẳng định về hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án”, Bộ Tài chính kiến nghị.

Liên danh nhà đầu tư nợ đọng lớn, thua lỗ nhiều năm

Bộ Tài chính cũng tỏ ra lo ngại về năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.

Cụ thể, đối với Công ty Hudland, Bộ Tài chính chỉ rõ, theo các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán công ty này có số nợ phải trả chiếm gần 50% tổng cộng nguồn vốn.

Tại thời điểm 30/6/2019, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland là 418 tỷ đồng (trong đó: vốn góp của chủ sở hữu là 200 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (trong đó Tổng HUD góp 102 tỷ đồng, chiếm 51% cổ phần), quỹ đầu tư phát triển là 80,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 137,2 tỷ đồng…).

Tài sản ngắn hạn của công ty là 641,7 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 79,5 tỷ đồng; hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn, chiếm 85,8% tài sản ngắn hạn, trong đó hàng tồn kho là 117,6 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khoảng hơn 433 tỷ đồng. Nợ phải trả là 359,6 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 314,27 tỷ đồng (chiếm 87,4% nợ phải trả); nợ phải trả dài hạn là 45,4 tỷ đồng; bất động sản đầu tư là 78 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng, việc đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp này chủ yếu dựa trên nguồn vốn vay, trong khi công ty đang phải thực hiện các nghĩa vụ thanh toán công nợ lớn (nợ phải trả chiếm gần 50% tổng cộng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn), điều này dẫn đến rủi ro trong việc thực hiện nghĩa vụ theo cam kết đảm bảo huy động vốn đầu tư thực hiện dự án sân golf quốc tế Thuận Thành.
Ngoài ra, hàng tồn kho, khoản nợ ngắn hạn và khoản phải thu của Công ty Hudland tương đối lớn cho thấy công ty đang bị chiếm dụng vốn, khả năng thanh toán của công ty phụ thuộc lớn vào công tác thu hồi công nợ và công tác bán hàng tồn kho, có thể ảnh hưởng đến dòng tiền để thực hiện dự án.
Đồng thời, ngoài việc đầu tư cho tài sản cố định, đầu tư hoạt động tài chính kinh doanh, vốn chủ sở hữu của Công ty Hudland còn phải tiếp tục đầu tư cho các dự án dang dở. Song, hồ sơ Công ty Hudland cũng chưa thuyết minh rõ đơn vị sử dụng vốn góp để thực hiện dự án này hay kinh doanh các ngành nghề khác, vì vậy, chưa có cơ sở để xem xét, đánh giá về năng lực tài chính của Công ty Hudland.
Đối với Công ty Thăng Long,  Bộ Tài chính cho biết, theo các tài liệu báo cáo tài chính kiểm toán công ty này kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp tại. Theo đó, thời điểm ngày 31/12/2018 vốn chủ sở hữu của Công ty Thăng Long này là 87,3 tỷ đồng (trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 100 tỷ đồng là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 12,6 tỷ đồng…); nợ phải trả là 5,18 tỷ đồng, không có nợ dài hạn. Tài sản ngắn hạn là 57,2 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 211 triệu đồng; phải thu ngắn hạn là 56,3 tỷ đồng, chiếm 98,4% tài sản ngắn hạn. Đầu tư tài chính dài hạn là 33,7 tỷ đồng, chiếm 95,6% tài sản dài hạn.
Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018, Công ty Thăng Long không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2018 kinh doanh thua lỗ (-) 917 triệu đồng, lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2018 là (-) 12,7 tỷ đồng.
“Từ các vấn đề trên cho thấy Công ty Thăng Long đang bị mất vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp; ngoài ra Công ty Thăng Long đang bị chiếm dụng vốn ngắn hạn lớn, chiếm 60% tổng tài sản, trong đó chủ yếu là cho các cổ đông của Công ty Thăng Long vay với mức lãi suất 0%/năm”, Bộ Tài Chính nhấn mạnh.
Những điều này cho thấy rủi ro của Công ty Thăng Long trong việc huy động vốn thực hiện dự án. Ngoài ra, hồ sơ Công ty Thăng Long cũng chưa thuyết minh rõ đơn vị sử dụng vốn góp để thực hiện dự án này hay kinh doanh các ngành nghề khác.
“Từ những nội dung trên, Bộ Tài chính chưa có cơ sở đưa ra ý kiến đánh giá về khả năng đáp ứng nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện dự án, năng lực tài chính của liên danh nhà đầu tư. Đề nghị cơ quan đăng ký đầu tư yêu cầu nhà đầu tư bổ sung báo cáo về danh mục các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư; cam kết và phương án huy động vốn làm cơ sở để cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, đánh giá việc đáp ứng điều kiện quy định về vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư” – Bộ Tài chính nêu ý kiến.
Xem thêm dự án bất động sản.

Chia sẻ