Tin tức

Biểu mẫu tài Liệu – Trọng Test

07/05/22

Sử dụng shortcode bằng cách viết nó trong nội dung bài viết của bạn.

id là số thứ tự bạn gắn nút tải trong 1 bài viết (nếu chỉ có một nút tải bạn có thể không cần viết thẻ này).

url là địa chỉ link để tải về, nếu bạn sử dụng link chia sẻ Google Drive, plugin sẽ tự lấy link tải trực tiếp cho bạn, ngược lại nếu không phải link Google Drive thì plugin sẽ chuyến hướng đến địa chỉ tải:

Chia sẻ